dnes je 17.7.2024

Input:

5/1996 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

č. 5/1996 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. března 1995 byla v Canbeře podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 27 dnem 27. listopadu 1995.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
SMLOUVA
mezi
Českou republikou
a
Austrálií
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Česká republika a Austrálie,
přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
se dohodly takto:
Článek 1
Osoby, na které se Smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvních států.
Článek 2
Daně, na které se Smlouva vztahuje
1. Současné daně, na které se Smlouva vztahuje, jsou:
a)  v Austrálii:
daň z příjmů a daň z pronájmu přírodních zdrojů ve vztahu k projektům v pobřežních vodách, týkajících se průzkumu a využívání ropných zdrojů, ukládané na základě federálních zákonů Austrálie;
b)  v České republice:
daně z příjmů.
2. Tato smlouva se bude rovněž vztahovat na veškeré daně stejného nebo v zásadě podobného druhu, které budou ukládány podle federálních zákonů Austrálie nebo zákonů České republiky po podpisu této smlouvy vedle současných daní nebo místo nich. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí podstatné změny, které budou provedeny v jejich příslušných daňových zákonech týkajících se daní, na které se tato smlouva vztahuje, v přiměřeném časovém období po těchto změnách.
Článek 3
Všeobecné definice
1. V této smlouvě, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)  výraz „Austrálie”, použitý v zeměpisném významu, nezahrnuje externí území vyjma:
(i)  území ostrova Norfolk;
(ii)  území Vánočního ostrova;
(iii)  území Kokosových ostrovů (Keeling);
(iv)  území ostrovů Ashmore a Cartier;
(v)  území ostrova Heard a ostrovů Mc Donald; a
(vi)  území ostrovů Korálového moře,

a zahrnuje jakoukoliv oblast přilehlou k územním hranicím Austrálie (včetně území specifikovaných v tomto písmen u), pro kterou je, v souladu s mezinárodním právem, v současné době platný zákon Austrálie týkající se průzkumu nebo využívání jakýchkoli přírodních zdrojů mořského dna a podloží pevninského prahu;
b)  výraz „Česká republika”, použitý v zeměpisném významu, označuje území, nad kterým Česká republika vykonává podle českých právních předpisů a v souladu s mezinárodním právem svá svrchovaná práva;
c)  výrazy „jeden smluvní stát” a „druhý smluvní stát” označují podle případu Austrálii nebo Českou republiku;
d)  výraz „osoba” zahrnuje fyzickou osobu, společnost a všechna jiná sdružení osob;
e)  výraz „společnost” označuje právnickou osobu nebo nositele práv, považovaného pro
Nahrávám...
Nahrávám...