dnes je 27.5.2024

Input:

557 - Odpis kladného goodwillu a aktivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

25.2.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

557 – Odpis kladného goodwillu a aktivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Vymezení goodwillu je uvedeno u účtu 015 a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku u účtu 027. Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu zařazení goodwillu a oceňovacího rozdílu v účetnictví. Kladný goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do nákladů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje do nákladů od rozhodného dne přeměny. Účetní jednotka může rozhodnout o době odpisování kladného goodwillu delší než 60 měsíců, nejdéle však 120 měsíců; tuto skutečnost účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce. Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje rovnoměrně 180 měsíců od nabytí obchodního závodu do nákladů, v případě přeměny obchodní korporace se tento oceňovací rozdíl k nabytému majetku odpisuje do nákladů od rozhodného dne přeměny. Pokud nejsou součástí nabytého majetku, ke kterému je tvořen oceňovací rozdíl, ativa s dobou použitelnosti delší než 15 let, účetní jednotka může rozhodnout o době odpisování aktivního oceňovacího rozdílu kratší než 180 měsíců; tuto skutečnost účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce.

V § 56 odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. je uveden způsob stanovení náhradní doby odpisování goodwillu, případně záporného goodwillu, a to za předpokladu, že nelze spolehlivě odhadnout dobu použitelnosti. V tomto případě účetní jednotka rozhodne o době odpisování goodwillu nebo záporného goodwillu, která nesmí být kratší než 60 měsíců a delší než 120 měsíců; zvolenou dobu účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence

Nahrávám...
Nahrávám...