dnes je 18.7.2024

Input:

89/2007 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Tádžickou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

č. 89/2007 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Tádžickou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. listopadu 2006 byla v Dušanbe podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Tádžickou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 27 dne 19. října 2007 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním písmen a) a b) téhož článku.
České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
SMLOUVA
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
TÁDŽICKOU REPUBLIKOU
O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU
ČESKÁ REPUBLIKA A TÁDŽICKÁ REPUBLIKA,

přejíce si rozvíjet a upevňovat hospodářskou, vědeckou, technickou a kulturní spolupráci mezi oběma státy a uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku,
se dohodly takto:
Článek 1
OSOBY, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvních států.
Článek 2
DANĚ, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE
1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu a z majetku ukládané jménem každého ze smluvních států nebo jeho nižších správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Za daně z příjmu a z majetku se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu, z celkového majetku nebo z částí příjmu nebo majetku, včetně daní ze zisků ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku, daní z celkového objemu mezd či platů vyplácených podniky a rovněž daní z přírůstku majetku.
3. Současné daně, na které se Smlouva vztahuje, jsou zejména:
a)  v Tádžické republice:
- daně z příjmů (zisků) právnických osob;
- daně z příjmů fyzických osob;
- daně z majetku právnických a fyzických osob; (dále nazývané „tádžická daň”);
b)  v České republice:
- daň z příjmů fyzických osob;
- daň z příjmů právnických osob;
- daň z nemovitostí;
(dále nazývané „česká daň”).
4. Smlouva se bude rovněž vztahovat na jakékoliv daně stejného nebo v zásadě podobného druhu, které budou ukládány po datu podpisu Smlouvy vedle nebo místo současných daní. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí veškeré podstatné změny, které budou provedeny v jejich daňových zákonech.
Článek 3
VŠEOBECNÉ DEFINICE
1. Pro účely této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)  výrazy „jeden smluvní stát” a „druhý smluvní stát” označují, podle souvislosti, Českou republiku nebo Tádžikistán;
b)  výraz „Tádžikistán” označuje Tádžickou republiku a, pokud je použit v zeměpisném významu, výraz „Tádžikistán” zahrnuje jeho státní území určené v souladu s mezinárodním právem;
c)  výraz „Česká republika” označuje území České republiky, na kterém jsou, podle českých právních předpisů a v souladu s mezinárodním právem, vykonávána svrchovaná práva České republiky;
d) 
Nahrávám...
Nahrávám...