dnes je 17.6.2024

Input:

EET - tipy pro fyzické osoby

11.11.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 26 minut

EET – tipy pro fyzické osoby

Ing. Jan Ambrož

Úvod

V tomto článku se věnujeme nově zavedené elektronické evidence tržeb, a to z pohledu podnikajících poplatníků – fyzických osob.

Podrobný přehled základních pravidel obsahují články:

 • EET elektronická evidence tržeb, v němž naleznete výklad jednotlivých ustanovení zákona o EET ("ZET"), a

 • Pokyn EET, ve kterém rozebíráme metodické rady, resp. názor správy daní, jak postupovat při praktické realizaci s tím, že zdrojem není zákon o EET, ale konkrétní Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb publikovaný pod č. j. 119930/16/7100-10114-109736 (dále "Pokyn").

Právní úprava

V dalším textu proto čerpáme z platného znění zákona o EET, který nabývá účinnosti k 1. prosinci 2016 (ale řada ustanovení se využije již od září) a výše uvedeného Pokynu, u něhož jde o verzi 1.0, proto se očekává jeho aktualizace.

Fyzická osoba ("FO")

Jak je zmíněno v úvodu, soustředíme se na konkrétního poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který je také "poplatníkem" pro režim EET. Postupně se budeme zabývat zvláštnostmi, s nimiž se fyzická osoba může setkat.

Jedná se o:

 • vymezení KDO je tímto poplatníkem ("1"),

 • kritéria pro určení okamžiku, tj. KDY se musí podřídit novému zákonu o EET ("2"),

 • některá SPECIFIKA pro fyzické osoby, kterými rozumíme typ provozovny, možnost využít zjednodušený režim evidence tržeb, výpadky systému, případně vztahy ve společnosti – dříve sdružení bez právní subjektivity, vazba na prokazování pro daň z příjmů a pozice plátce či neplátce DPH ("3"),

 • VÝJIMKY pro fyzické osoby: v tomto případě "ojedinělé" příjmy vyjmuté podle ZET, ale také tzv. minoritní činnost v té které provozovně podle Pokynu ("4"),

 • SLEVY na dani pro fyzické osoby ("5"),

 • přehled TIPů pro fyzické osoby ("6"): převody v dílčích daňových základech, "bezhotovostní tržby", prodej na farmářských trzích a stánkový prodej, testování a vznik nových provozoven, délka ubytovacích služeb, optimalizace pro uplatnění slev na dani a shrnutí KDO a KDY musí zahájit EET.

To znamená, že obsahem tohoto článku nejsou například:

 • proces autentizace, kroky nutné pro zprovoznění daňového portálu poplatníka,

 • navazující certifikace,

 • rutinní provoz a co je vyjmenovanou tržbou vyjma výše uvedeného zjednodušeného režimu EET aj.

Všechny tyto oblasti – a jiné – jsou samozřejmě rozebrány v již zmíněných zastřešujících článcích.

Tipy pro FO

V poslední šesté kapitole nabízíme konkrétní tipy pro fyzické osoby, jak lze v některých případech oddálit povinnosti k EET nebo se jimi dokonce vůbec nezabývat.

AD 1) KDO JE POPLATNÍKEM – FYZICKÁ OSOBA

Ze zákona o EET vyplývá, že povinné evidenci podléhají jen a jen příjmy z podnikání. To je komplikací pro praxi, neboť se v § 7 ZDP Příjmy ze samostatné činnosti často jednotlivé druhy příjmů příliš neřeší – nejsou-li využívány paušální výdaje.

Jak má FO postupovat?

Řeší-li fyzická osoba, zda je či není poplatníkem pro EET, zvolí si postup podle následující tabulky.

 
Příjmy v § 7 ZDP
ANO, ale jen podnikání NE, "Ostatní"
Příjmy v §§ 8* až 10 ZDP
NE, nejsou nikdy v EET

§ 8 ZDP*

Fyzické osoby uvádí úrokové příjmy z podnikání do § 8 ZDP, a také mohou být samozřejmě tyto příjmy inkasovány v hotovosti.

Poplatník si proto průběžně musí sledovat, jestli skutečně jsou dosahované příjmy mimo § 7 ZDP, nespoléhejte se pouze na údaje uvedené třeba v předchozím daňovém přiznání.

Pan Noha má příjmy z pronájmu činžovního domu, který je vložen do obchodního majetku, a tak vykazuje příjmy podle § 7 ZDP – navíc si pro tuto činnost vyřídil živnostenské oprávnění pro správu nemovitostí. Jeho paní pronajímá zděděný byt, má příjmy podle § 9 ZDP. Oba mají ve společném jmění sbírku historických vozidel, které čas od času pronajímají.

V režimu EET je pouze příjem pana Nohy, neboť podniká, zřejmě poskytuje další služby nájemníkům atd.

Příjmy v § 7 ZDP

Má-li poplatník příjmy v dílčím daňovém základu § 7 ZDP, kontroluje, co je podnikáním.

Obecnou odpověď nalezne v § 420 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

 • "Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele."

Paní Nárožná podniká, dokonce byla vyhlášena jako nejúspěšnější začínající podnikatelkou ve svém kraji.

Její dobrou náladu zavedení elektronické evidence tržeb nezkazilo. Má totiž příjmy za poskytnutí autorských práv – podle § 7 odst. 2 písm. a) ZDP.

Což není "podnikáním" pro EET.

Co není podnikáním?

Vyjdeme-li z obecné definice Občanského zákoníku a kategorií příjmů členěných v § 7 ZDP, nemělo by být podnikáním – příjmy:

 • podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, kteří mohou "inkasovat" zisk z těchto společností podle § 7 odst. 1 písm. d),

 • z užití nebo poskytnutí práv – § 7 odst. 2 písm. a),

 • z pronájmu, nejsou-li podnikáním - § 7 odst. 2 písm. b),

 • zdaněné srážkovou daní§ 7 odst. 6, které jsou vyjmuty podle ZET, § 6 odst. 1 písm. a) ZDP bod 3.,

 • spolupracující osoby a členů rodinného závodu (§ 13), neboť poplatníci jen přebírají hodnoty do daňového přiznání.

Na toto téma se vedou nyní odborné diskuse, protože první verze Pokynu je v této oblasti skoupá. Doporučujeme proto sledovat další vývoj názorů, o kterých vás samozřejmě budeme informovat.

Jedná se například o:

 • příjmy z výkonu nezávislého povolání, § 7 odst. 2 písm. c),

nebo

 • povinnost zdanit v § 7 příjmy, i když není vyřízeno živnostenské oprávnění, jak je požadováno správou daní v Pokynu D-22, v bodě druhém.

Připomínáme, že poplatník daně z příjmů fyzických osob vůbec neřeší otázku EET, jedná-li se o příjmy, které:

 • nejsou předmětem daně z příjmů – viz § 6 odst. 1 písm. a) ZET bod 1.

Ale tzv. ojedinělé příjmy nelze nebrat v úvahu a zabýváme se jimi ve čtvrté kapitole.

AD 2) KDY SE MUSÍ FO "REGISTROVAT" K EET

Titulek není zcela přesný, máme na mysli zahájení povinnosti evidovat v systému EET přijaté tržby.

Tomuto okamžiku musí předcházet autentizace, nahlášení provozovny a certifikace – viz článek Pokyn EET.

Den D

Připomeneme si základní termíny, které vycházejí ze zákona o EET a také "nové" z Pokynu. V tabulce uvádíme několik typických činností fyzických osob s texty odvozenými z publikovaných názorů daňové správy.

Termín Činnost
1. 12. 2016 Stravování a pohostinství
 • pouze tržby za stravovací služby: nabízená jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě, restaurace, hospody, kavárny, kantýny

Ubytování
 • většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny

1. 3. 2017 Maloobchodní prodej kromě motorových vozidel
Velkoobchodní prodej kromě motorových vozidel
Obchod s motorovými vozidly, motocykly, náhradními díly
 • také jejich oprava a údržba

1. 3. 2018 Pozemní doprava
 • taxislužba

Právní a účetnické činnosti
 • právníci, účetní

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
 • podnikatelé ve výrobě

Stravování a pohostinství
 • tržby z dodání zboží, tržby za stravování, které není stravovací službou

Ubytování
 • tzv. dlouhodobé

Výroba potravinářských výrobků
 • pekaři, cukráři, řezníci

Veterinární činnostZdravotní péče
 • lékaři, dentisté

A další činnosti dle NACE kódů
 • viz Pokyn, třeba 45.2 (autoservisy)

1. 6. 2018 Opravy a instalace strojů a zařízení
Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
 • např. "hodinový manžel", opravář počítačů

Specializované stavební činnosti
 • např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači

Poskytování ostatních osobních služeb
 • např. kadeřnice, maséři, kartářky

Výroba
 • textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků,

 • papíru a výrobků z papíru,

 • mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků,

 • pryžových a plastových výrobků,

 • ostatních nekovových minerálních výrobků,

 • kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení, nábytku

Zpracování
 • dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

Ostatní zpracovatelský průmysl
 • například výrobci her a hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů

Co platí?

V závěru článku uvádíme aktualizovanou tabulku "KDY" vzniká start EET pro vybrané činnosti podle výkladů odvozených právě z Pokynu správy daní.

Den 1. 12. 2016

Nevýhodou fyzických osob, které by měly zahájit režim EET prvního prosince 2016, jsou stále přetrvávající nejasnosti.

Jde zejména o kolizi zákona o EET, Pokynu Generálního finančního ředitelství a dalších publikovaných názorů, které se týkají oblastí:

 • co je stravovací službou (viz třetí termín 1. 3. 2018),

 • s tím související otázka "stánkového" prodeje,

 • co je krátkodobým a dlouhodobým ubytováním (viz termín 1. 3. 2018) aj.

"Souběh" s minoritní činností řešíme v kapitole čtvrté.

Stravovací služba – stánek

Aktuálně se nejvíce řeší předvánoční trhy. Proto před volbami správa daní "rozhodla", že se nejedná o stravovací službu, pokud prodávající nezajistí "stravovací služby" – například místo ke konzumaci (stolky apod.).

AD 3) SPECIFIKA PRO FYZICKÉ OSOBY

V této kapitole rozebíráme:

 • typ provozovny (3.1),

 • zjednodušený režim (3.2),

 • výpadky systému (3.3),

 • společnost (3.4),

 • vztah k prokazování pro daň z příjmů (3.5),

 • vazba na daň z přidané hodnoty (3.6).

Ad 3.1) Typ provozovny

Pokud se fyzická osoba dostane do režimu EET, jinými slovy musí zajistit elektronickou evidenci tržeb, její povinností je nahlásit provozovnu/y, kde je tato činnost vykonávána.

Provozovny mohou být různé, většinou tzv. kamenné.

U fyzických osob se nejvíce setkáme s případy, kdy příjem je dosahován na různých místech.

Pan Nový je zdatným řemeslníkem – malířem, až nastane "jeho" den D, zahájí elektronickou evidenci tržeb, tak nahlásí jako provozovnu své bydliště, neboť malířské služby samozřejmě poskytuje u svých zákazníků.

Pro tyto poplatníky je zajištění EET složitější, protože musí mít "mobilní" internetové připojení vlastně kdekoliv. A to je cíl nesplnitelný, a tak často budou řešit výpadky, kterými se zabýváme v části 3.3.

Pan Nečesaný nabízí grilovaná kuřata ve svém pojízdném gastronomickém zařízení. Jako typ provozovny si na daňovém portálu zvolí variantu "mobilní".

Pan Nekola provozuje e-shop pro domácí mazlíčky, a tak jako typ provozovny zaškrtne "virtuální". Provozovnu lokalizuje zřejmě podle své internetové adresy.

Více provozoven

Jak právnické, tak fyzické osoby mohou mít více provozoven. Vždy bude záležet na konkrétním předmětu a způsobu jejich podnikání.

Pan Nekolný je velmi podnikavý, ve svém bydlišti má zřízenu dílnu, v níž opravuje motocykly. Současně má nedaleko malou prodejnu, ve které prodává náhradní díly. Povinnost k EET mu vzniká k 1. 3. 2017 a nahlásí na daňovém portálu EET dvě provozovny.

"Optimalizace termínu"

Význam provozovny jako takové si vysvětlíme ve čtvrté kapitole, a to v souvislosti s kritériem minoritních tržeb, které nabízí odsunutí termínu startu EET pro fyzické osoby. Více viz kapitola šestá.

Ad 3.2) Zjednodušený režim

Pro mnoho fyzických osob bude velkým problémem zajištění rutinního provozu EET z velmi jednoduchého důvodu – nekvalitní internetové připojení.

Pro tyto poplatníky máme poměrně jednoduchý tip, i když...

"Jednodušší" evidence

Jde o aplikaci ustanovení § 10 ZET a jiných. Jedná se o následující zvýhodnění:

 • klíčové je prodloužení termínu pro zasílání datových zpráv, a to "až" do pěti dnů od uskutečnění evidované tržby, a

 • neuvádí se na účtence fiskální identifikační kód.

Pánové Novák a Nováček podnikají a od 1. prosince evidují tržby v režimu EET. Zatímco pan Novák provozuje restauraci v okresním městě, kde internetové připojení je k dispozici, pan Nováček má stále patálie a internet "vypadává" v jeho zařízení v nedalekém lyžařském středisku.

Pan Novák se při jakékoliv platbě, byť jde o tržbu za pár korun, musí nejdříve vypořádat se správou daní, resp. čeká na potvrzení transakce.

Po vyřízení zjednodušeného režimu pan Nováček vesele poskytuje stravovací služby, přestože informaci o jejich uskutečnění odesílá až za několik dnů.

Žádost

Je nezbytné co nejdříve požádat o zjednodušený režim. Žádá se o každou provozovnu – v některé může/nemusí být situace s připojením bezproblémová.

Pan Nováček ve své žádosti – v souladu se ZET – uvádí konkrétní důvody:

 • evidování dané tržby běžným způsobem není dost dobře možné, protože se opakují pravidelně výpadky internetového spojení,

 • to znamená, že by mu standardní způsob evidování tržeb znemožnil – "zásadně ztížil" plynulý a hospodárný výkon činnosti.

Správa daní má poměrně krátký termín a musí se vyjádřit do 15 dnů od jejího podání.

V rozhodnutí by mělo být uvedeno:

 • na které tržby se zjednodušený režim odsouhlasuje.

Jestliže by nebylo žádosti vyhověno, novou lze podat až za 60 dnů a též s jiným zdůvodněním.

Kdyby se v té které provozovně situace změnila, zlepšila, je povinností poplatníka do 15 dnů informovat správu daní.

Ad 3.3) Výpadky systému

Lze očekávat, že řada fyzických osob bude mít problémy s průběžným zajištěním provozu systému EET.

On-line tržba

Poplatník, který musí zajistit EET, prodává zboží, uskutečňuje služby de facto v režimu "on-line", neboť musí být hotovostní transakce "schválena". Správa daní zašle potřebný fiskální identifikační kód ("FIK"), který se uvádí na účtence.

Praxe

Výše uvedený ideální stav, že během nastavené doby odezvy (má být delší než dvě sekundy) bude potřebné vyřízeno, je sen, jenž nebude v mnoha případech splnitelný.

Proto je otázkou, zda poplatník:

 • může svou činnost vykonávat, dojde-li k poruše systému?

ANO, ale...

Podle Pokynu zní odpověď ANO, je třeba dodržet několik podmínek.

Malíř pan Nový má právo vyinkasovat příjem za poskytnuté služby, i když systém zkolabuje – například:

 • neobdrží-li FIK,

 • účtenku vytiskne a místo FIK na ní bude podpisový kód.

Jiné výpadky

Budou se vyskytovat různé nenadálé události, nejen výpadky internetového spojení, ale třeba elektrického proudu, poruchy hardwaru nebo softwaru atd.

S odvoláním na obecný text § 22 ZET a Pokynu budou poplatníci zřejmě postupovat podle následujícího příkladu.

Pan Nekolný neuzavře dočasně svou prodejnu náhradních dílů, jestliže systém kompletně zkolabuje.

Musí však datovou zprávu zaslat správě daní nejpozději do 48 hodin. A měl by obdržet zpět potvrzující datovou zprávu, která sice bude obsahovat FIK, ale jen jako doplňující údaj.

Jakékoliv výpadky bude nutné prokázat, evidovat. Jen tak se lze vyhnout astronomickým sankcím. To platí pro jakékoliv, krátkodobé nebo dlouhodobé poruchy.

Pan Nekolný bude pokračovat v činnosti, i když bude výpadek – třeba elektrického proudu – dlouhodobý.

Podle Pokynu zašle informaci o inkasu hotovostí, jde-li o "velké množství tržeb..., sumární částkou...".

Ad 3.4) Společnost (sdružení)

Pro fyzické osoby je typické, že podnikají na základě společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity).

Více poplatníků

Příjem v těchto případech dosahuje více poplatníků, podle parametrů uzavřené smlouvy o společnosti. Proto si společníci společnosti zvolí jednoho konkrétního poplatníka, který tržby eviduje.

Všichni musí být samostatně "registrováni" na daňovém portálu, společně odpovídají za dodržování zákona o EET.

Zedníci pánové Bílý, Černý a Modrý, podnikají ve společnosti BCM. Administrativu pro daň z příjmů zajišťuje pan Bílý. Rozumné je, aby také on byl pověřeným poplatníkem pro elektronickou evidenci tržeb.

Ad 3.5) Vztah EET k prokazování pro daň z příjmů FO

Je nutné zdůraznit, že tento vztah je důležitý pro určení, KDO je poplatníkem povinně se podřizujícím režimu EET.

To znamená, jak je vysvětleno v první kapitole, že se musí jednat o "podnikající" fyzickou osobu.

Proto skutečnost, jestli tato fyzická osoba pro stanovení dílčího daňového základu podle § 7 ZDP výdaje prokazuje či nikoliv (tj. používá tzv. paušální výdaje), nemá vliv na EET.

Pan Novotný podniká a výdaje pro ZDP prokazuje formou daňové evidence. Jeho paní též podniká a vede podvojné účetnictví. Do třetice, jejich syn je také úspěšným podnikatelem a používá tzv. paušální výdaje.

Všichni tři, jsou-li naplněny parametry naznačené ve druhé kapitole, se musí "registrovat" k EET.

A jaké příjmy/tržby se evidují?

Platí obecná zásada, tržby pro EET jsou jasně dané, nejedná se jen o příjmy, které se objeví v daňovém přiznání výše uvedených fyzických osob, jak vyplývá ze zákona o EET a výkladu například v článku Pokyn EET.

Pan Novotný obdrží v hotovosti zálohu na prodej zboží, která se objeví jak v jeho daňovém přiznání, tak v EET. Ale záloha přijatá v hotovosti jeho paní, zaúčtovaná na účet 324, která nepředstavuje zdanitelný příjem pro ZDP, je přesto v EET.

Vazba mezi zdaňovaným příjmem v ZDP a EET je i není – ale pro správný rutinní provoz EET je lepší, když poplatník nebude vůbec tento vztah řešit a "cokoliv" je inkasováno v hotovosti, je v režimu EET.

Ke slůvku "cokoliv" si dodejme informaci z Pokynu:

 • "...Pokud se poplatník rozhodne takovou transakci zaevidovat, nebude tento postup ze strany orgánů příslušných k prověřování plnění povinností podle ZoET zpochybňován..."

Daň z příjmů a účetnictví/EET

Vztah je jasný a vyplývá z předchozího textu, proto si uvedeme jen jeden vzorový příklad.

Doplňme si, že paní Novotná může například inkasovaný příjem časově rozlišovat, použije účet 384 – Výnosy příštích období, ale samozřejmě je-li takový příjem v hotovosti, je v EET, přestože se v jejím daňovém přiznání objeví až příští rok.

Ad 3.6) Vazba na daň z přidané hodnoty

Pro elektronickou evidenci tržeb je v zásadě nerozhodné, jestli je či není poplatník plátcem DPH.

Toto obecné pravidlo je zbytečně na několika místech korigováno u požadavků na doplňující informace – povinnosti poplatníka (viz Pokyn EET).

Skutečnost, jestli je někdo z podnikajících členů rodiny Novotných plátcem DPH, nebo jím není, nemá vliv na jejich povinnost podřídit se zákonu o EET.

Pro testování minoritních

Nahrávám...
Nahrávám...