dnes je 18.7.2024

Input:

Inventarizace hmotného a nehmotného majetku

16.11.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

Inventarizace hmotného a nehmotného majetku

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

  • § 13 – Účetní knihy

  • § 25, 26 – Způsoby oceňování

  • § 29 a 30 – Inventarizace majetku a závazků

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • § 6 – Dlouhodobý nehmotný majetek

  • § 7 – Dlouhodobý hmotný majetek

  • § 9 – Zásoby

  • § 39 odst. 9 – Informace, které uvede účetní jednotka v další části přílohy, které nejsou vykázány v rozvaze

  • § 47 – Způsoby oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a vymezení nákladů s jeho pořízením souvisejících

  • § 55 – Postup tvorby a použití opravných položek

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

  • § 24 odst. 2 písm. l) – Výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, udržení zdanitelných příjmů pro zjištění základu daně jsou škody vzniklé v důsledku živelních pohrom ...

  • § 25 odst. 1 písm. n) – Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat manka a škody přesahující náhrady s výjimkou uvedenou v § 24

  • § 25 odst. 2 – Co se rozumí škodou

 • ČÚS č. 005 – Opravné položky

 • ČÚS č. 007 – Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob

 • ČÚS č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Popis operace:

Postup při inventarizaci uvedeme v následujících bodech:

 • vymezení majetku, který bude předmětem inventarizace,

 • účetní stavy majetku,

 • skutečné stavy majetku,

 • inventarizační rozdíly,

 • ocenění majetku na základě výsledků inventarizace.

Vymezení majetku:

Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou zejména:

 • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva (s ohledem na výši ocenění a dobu použitelnosti; buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi anebo nabyty od jiných osob),

 • goodwill (bez ohledu na výši ocenění),

 • jiný dlouhodobý nehmotný majetek, který obsahuje zejména:

 • povolenky na emise (bez ohledu na výši ocenění),

 • preferenční limity (bez ohledu na výši ocenění).

Dlouhodobým hmotným majetkem jsou zejména:

 • pozemky (bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím nebo nejsou součástí jiného dlouhodobého hmotného majetku),

 • stavby (bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti),

 • hmotné movité věci a jejich soubory (s ohledem na výši ocenění a dobu použitelnosti a předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění),

 • pěstitelské celky trvalých porostů (vyjmenované),

 • dospělá zvířata a jejich skupiny (s ohledem na výši ocenění a dobu použitelnosti),

 • jiný dlouhodobý hmotný majetek (bez ohledu na výši ocenění, vyjmenovaný),

 • oceňovací rozdíl k nabytému majetku.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zahrnuje také nedokončený majetek a poskytnuté zálohy na tento majetek.

Jestliže movité věci budou mít dobu použitelnosti delší než jeden rok, avšak ocenění nižší než stanovené, půjde o drobný majetek. Účetní jednotka jej může považovat za dlouhodobý majetek a jako takový ho také vykazovat. Drobný majetek pak bude inventarizován společně s dlouhodobým majetkem. Zpravidla budou vedeny inventární karty. Hodnota majetku vstoupí do nákladů prostřednictvím odpisů.

Při inventarizaci dlouhodobého i drobného hmotného a nehmotného majetku se porovnávají účetní stavy se stavy skutečnými (zjištěnými na základě fyzických nebo dokladových inventur) a ověřuje se jejich ocenění.

Účetní stavy majetku

Z pohledu účetnictví je zejména třeba se zaměřit, zda byl dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek převeden z účtu nedokončeného majetku na konkrétní majetkový účet v době jeho uvedení do užívání. Dále je třeba se zaměřit na správné ocenění majetku (cenou pořízení včetně souvisejících pořizovacích nákladů), zda nedošlo v průběhu období k technickému zhodnocení, a dále na odpisování zařazeného majetku do užívání, zda jsou odpisovány v souladu s odpisovým plánem.

Drobný majetek je bohatá kategorie, kam mohou spadat předměty v ocenění relativně významném až po ocenění téměř zanedbatelné. Proto se v praxi často volí způsob, kdy drobný majetek o určitém vyšším ocenění (např. od 3 000 do 40 000 Kč) bude předmětem evidence v množství i v cenách, zatímco majetek o určitém nižším ocenění (např. do 3 000 Kč) bude předmětem evidence pouze v množství. Drobný majetek účtovaný přímo do nákladů není vykázán na aktivech rozvahy, přesto však může jít v celku o položku významnou, a proto je namístě uvádět jeho hodnotu alespoň v příloze k účetní závěrce, přičemž částka méně významné skupiny drobného majetku o nižším ocenění může být při respektování principu významnosti pouze odhadnuta. Obdobně bude v příloze pojednáno i o inventarizačních rozdílech.

Skutečné stavy majetku

U nemovitostí, které podléhají zápisům do katastru nemovitostí, je třeba kombinovat fyzickou a dokladovou inventuru. Základem dokladové inventury jsou listy vlastnictví. Při fyzické inventuře nemovitostí se zjišťuje jejich skutečný stav (ohraničení, vyznačení, zajištění apod.). U budov se zpravidla při vlastní inventuře kontroluje i úplnost jejich příslušenství.

Pro fyzickou inventuru strojů, přístrojů, zařízení, dopravních prostředků, inventáře, tj. samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí, je třeba již předem rozhodnout, jakým způsobem budou označeny inventárními čísly. Při vlastní inventuře je třeba kontrolovat i úplnost jejich příslušenství.

Inventura dlouhodobého nehmotného majetku je zpravidla kombinací dokladové a fyzické inventury. Pokud jsou programy uloženy na nosičích, fyzicky je provedena kontrola jejich stavu; licence a další nehmotný majetek jsou zpravidla doloženy dokladově (smlouvou atd.).

Inventura drobného majetku probíhá obdobně jako u dlouhodobého majetku. V ideálním případě zjistí inventarizační komise (resp. jí pověření pracovníci) skutečný stav bez předchozí znalosti stavu účetního (fyzickou inventurou), posléze se přiřadí skutečné stavy k účetním, dojde k jejich porovnání a vyhodnocení rozdílu.

Výsledkem inventur jsou inventurní soupisy, kde je zejména položkově uveden majetek, jeho množství a ocenění včetně podpisů odpovědných osob.

Inventarizační rozdíly

Porovnáním skutečných stavů podle inventurních soupisů a stavů účetních (uvedených na příslušných účtech, které mají návaznost na inventární karty) se zjišťují případné inventarizační rozdíly.

Pro účtování inventarizačních rozdílů na dlouhodobém majetku je rozhodující, zda jde o majetek odpisovaný nebo neodpisovaný.

Manka na dlouhodobém majetku účtujeme takto:

 • u odpisovaného dlouhodobého majetku se zůstatková cena zaúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady a ve prospěch příslušných účtů oprávek v účtových skupinách 07, resp. 08; majetek se poté vyřadí,

 • u neodpisovaného majetku se zůstatková cena zaúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 03.

Přebytky na dlouhodobém majetku účtujeme takto:

 • u odpisovaného dlouhodobého majetku zaúčtujeme inventarizační rozdíl na vrub příslušných účtů účtových skupin 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek nebo 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a ve prospěch příslušných účtů účtových skupin 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku nebo 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku,

 • u neodpisovaného dlouhodobého majetku se inventarizační rozdíl zaúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy.

O manku tedy účtujeme výsledkově, zatímco o přebytku rozvahově. Rozvahové účtování o přebytcích zároveň předjímá skutečnost, že přebytek nebude již účetní jednotkou odpisován.

Pokud v souvislosti s mankem na dlouhodobém majetku vznikne někomu povinnost nahradit škodu, bude o pohledávce za odpovědnou osobou z titulu náhrady manka účtováno souvztažně ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64 – Jiné provozní výnosy, pokud ovšem nebude mít tato pohledávka charakter dohadné položky.

Souvztažnosti:

Nahrávám...
Nahrávám...