dnes je 18.7.2024

Input:

Malá účetní jednotka - účetní závěrka 2016

10.1.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2017.1.2 Malá účetní jednotka – účetní závěrka 2016

Ing. Zdenka Cardová

Struktura účetní závěrky závisí s účinností od období 2016 na zařazení účetní jednotky (ÚJ) do konkrétní kategorie. Avšak některá pravidla při sestavování účetní závěrky jsou rozdílná i v rámci jedné kategorie. Jak je tomu u malé ÚJ?

VYMEZENÍ MALÉ ÚJ

Malou ÚJ je ta, která není mikro ÚJ a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních (maximálních) hodnot:

Aktiva (netto) celkem Kč   Roční úhrn čistého obratu Kč   Průměrný počet zaměstnanců  
Více než 9 000 000 do 100 000 000   Více než 18 000 000 do 200 000 000   Více než 10 do 50  

Roční úhrn čistého obratu se počítá dle platné metodiky od účetního období 2016.

MALÁ ÚJ A AUDIT

V rámci kategorie malé ÚJ mohou mít některé ÚJ povinnost ověření účetní závěrky auditorem a některé nikoliv. Jaká jsou pravidla pro povinný audit?

Řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem ÚJ:

 • kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis;

 • velké ÚJ (s výjimkou vybraných ÚJ, které nejsou subjekty veřejného zájmu);

 • střední ÚJ;

 • malé ÚJ, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřenskými fondy podle občanského zákoníku a k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího (tj. za dvě období), překročily nebo již dosáhly alespoň jednu z uvedených hodnot:

  1. aktiva (netto) celkem 40 000 000 Kč,
  2. roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč,
  3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50;
 • ostatní malé ÚJ, pokud k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího (tj. za dvě období), překročily nebo již dosáhly alespoň dvě hodnoty ze tří uvedených.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MALÉ ÚJ BEZ POVINNOSTI OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY AUDITOREM

Pokud malá ÚJ nedosáhla na výše uvedené parametry (případně, pokud nemá povinnost vymezenu zvláštním právním předpisem), potom nemá povinnost mít ověřenu účetní závěrku auditorem za účetní období 2016. Jakou má strukturu účetní závěrka této společnosti?

Účetní závěrka je nedílný celek, který u malé ÚJ tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha.

Malé ÚJ nejsou povinny sestavovat přehled o peněžních tocích ani přehled o změnách vlastního kapitálu.

Strukturu rozvahy a výkazu zisku a ztráty (druhové i účelové členění) včetně značení jejich konkrétních položek uvádí vyhláška (pro podnikatele č. 500/2002 Sb., v platném znění – dále „PVZÚ”).

S určitou (dále uvedenou) výjimkou sestavuje malá ÚJ bez povinnosti auditu účetní závěrku ve zkráceném rozsahu; její tři základní části jsou:

 • Rozvaha ve zkráceném rozsahu [dle § 3a odst. 2 písm. a) PVZÚ], která zahrnuje pouze položky označené písmeny a římskými číslicemi a dvě položky označené i arabskými číslicemi, tj. položky „C.II.1. Dlouhodobé pohledávky” a „C.II.2. Krátkodobé pohledávky”.

 • Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu, který zahrnuje pouze položky označené písmeny a římskými číslicemi a výpočtové položky, za podmínky, že se jedná o malou ÚJ bez povinnosti auditu, která současně není obchodní společností. Pokud je malá ÚJ bez povinnosti auditu obchodní společností, potom musí sestavit výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Kdo patří mezi obchodní společnosti, vymezuje zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.). Obchodními společnostmi jsou:

  • veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (osobní společnosti),

  • společnost s ručením omezeným a akciová společnost (kapitálové společnosti) a

  • evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.

Obchodními

Nahrávám...
Nahrávám...