dnes je 1.3.2024

Input:

Příspěvky na daňově podporované produkty spoření na stáří nebo na pojištění dlouhodobé péče

26.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

9.5.5 Příspěvky na daňově podporované produkty spoření na stáří nebo na pojištění dlouhodobé péče

Ing. Marcela Srněnská

§ 6 odst. 9 písm. m) ZDP

Z hlediska zaměstnance je od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozen příjem v podobě příspěvku uhrazeného zaměstnavatelem na daňově podporované produkty spoření na stáří jeho zaměstnance nebo na daňově podporované pojištění dlouhodobé péče, jehož pojistníkem je jeho zaměstnanec, do úhrnné výše 50 000 Kč ročně.

V ZDP platí od 1. 1. 2024 nová ustanovení § 15a a § 15b ZDP, která se týkají podpory spoření poplatníků na stáří, a § 15c ZDP týkající se pojištění dlouhodobé péče.


Produkt spoření na stáří

Produktem spoření na stáří (§ 15a ZDP) se pro účely daní z příjmů rozumí:

 1. penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem (§ 1 a 2 zákona č. 42/1994 Sb.),
 2. doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření (§ 1 a 2 zákona č. 427/2011 Sb.),
 3. penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění,
 4. soukromé životní pojištění,
 5. dlouhodobý investiční produkt.

Soukromé životní pojištění

Soukromé životní pojištění ve smyslu ustanovení § 15a odst. 3 ZDP zahrnuje tři druhy pojištění:

 1. pojištění pro případ dožití,
 2. pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti,
 3. pojištění důchodu, na který vznikne nárok nejdřív v kalendářním roce, ve kterém poplatník dosáhne 60 let věku.

Produktem spoření na stáří tak není pojištění důchodu, ve kterém by byla jako pojistná událost sjednána např. pouze invalidita poplatníka ve třetím stupni, neboť v takovém případě by poplatník nespořil na stáří, ale pouze pro případ této životní události (pojištění důchodu při invaliditě třetího stupně může daná smlouva obsahovat, vždy však spolu s pojištěním důchodu při dožití se určitého věku).

Pojištění musí být sjednané s pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území členského státu EU nebo státu tvořícího EHP.

Další podmínka je stanovena pro ta pojištění, ve kterých je sjednaná pojistná částka pro případ dožití. Tato pojistná částka musí činit nejméně 40 000 Kč, pokud pojistná doba činí nejméně 10 a nejvýše 20 let, a 70 000 Kč, pokud je pojistná doba delší než 20 let. Pro pojistnou dobu kratší než 10 let se žádný požadavek nestanoví, protože vzhledem k podmínce daňové podpory produktu na stáří stanovené v § 15b odst. 1 písm. a) bodu 1 ZDP, podle které musí být výplata prostředků nebo plnění umožněna nejdříve 120 kalendářních měsíců od vzniku produktu spoření na stáří, nemůže být soukromé životní pojištění s kratší než desetiletou pojistnou dobou nikdy daňově podporováno. Pokud v pojištění žádná pojistná částka pro případ dožití sjednána není, tato podmínka se neuplatní.

U pojištění důchodu se pojistná částka nesjednává, proto je v § 15a odst. 4 stanovena právní fikce, podle které se u tohoto produktu za pojistnou částku považuje částka odpovídající jednorázovému plnění při dožití, která se vypočítá na základě sjednaného důchodu. Podmínka sjednání pojistné částky určité výše je u soukromého životního pojištění stanovena proto, že u tohoto produktu je účelné daňově podporovat takový typ pojištění, který pojištěnému garantuje výplatu nakumulované částky, neboť jedině tak je naplněn cíl daňové podpory, tj. motivovat k odkládání části úspor na budoucí spotřebu.

Instituce penzijního pojištění

Institucí penzijního pojištění se rozumí poskytovatel finančních služeb oprávněný k provozování penzijního pojištění, který je

 • provozován na principu fondového hospodaření,

 • zřízen pro účely poskytování důchodových dávek mimo povinný důchodový systém na základě smlouvy nebo na základě jinak sjednané účasti na penzijním pojištění a vykonává činnost z toho vyplývající a

 • povolen a provozuje penzijní pojištění v členském státě EU nebo státě tvořícím EHP a podléhá dohledu příslušného orgánu v tomto státě.

Dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobým investičním produktem se rozumí dlouhodobý investiční produkt podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (zákon č. 256/2004 Sb.) a obdobný produkt poskytovaný zahraniční osobou oprávněnou poskytovat takový produkt v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor.

Podmínky daňové podpory produktů

Podmínky daňové podpory produktu spoření na stáří definuje ustanovení § 15b ZDP.

Výplata peněžních prostředků ve prospěch poplatníka

§ 15b odst. 1 písm. a) upravuje, za jakých podmínek může být umožněna výplata peněžních prostředků a plnění z produktu a odepsání majetku z dlouhodobého investičního produktu, které plynou ve prospěch poplatníka, který produkt sjednal, týká se tedy čerpání naspořených prostředků samotným poplatníkem. Jsou stanoveny tři možnosti časového určení výplaty, plnění nebo odepsání, a to alternativně, tedy produkt nemusí umožňovat výplatu, plnění nebo odepsání ve všech uvedených případech, nikdy však nesmí být umožněna výplata, plnění ani odepsání v jiné situaci než v některé ze tří uvedených.

 1. Uplynutí 120 kalendářních měsíců od vzniku produktu a dosažení 60 let poplatníka
  • Tato podmínka odráží hlavní smysl daňové podpory produktů spoření na stáří. Poplatníci jsou motivováni k tomu, aby si odkládali část svého disponibilního příjmu na dobu, kdy již pravděpodobně bude snížena jejich výdělečná schopnost, tedy po 60. roku života, a zároveň je žádoucí, aby se na tuto životní fázi začali připravovat v určitém předstihu, tedy alespoň 120 kalendářních měsíců.

  • Vznikem produktu se přitom rozumí vznik konkrétního produktu daného poplatníka, u penzijního připojištění se jedná o jeho vznik ve smyslu § 12 zákona č. 42/1994 Sb. a u doplňkového penzijního spoření podle § 4 zákona č. 427/2011 Sb., u ostatních pojištění se jedná zejména o datum účinnosti dané smlouvy a u dlouhodobého investičního produktu o datum jeho zřízení na základě smlouvy podle § 134g zákona č. 256/2004 Sb.

  • V případě doplňkového penzijního spoření však je možné čerpat dávky i před dosažením 60 let věku, a to při dosažení věku o 5 let nižšího, než je věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění, tzv. předdůchody. Stanoví se tak zvláštní pravidlo pro tento produkt, tj. i v takovém případě se doplňkové penzijní pojištění považuje za daňově podporovaný produkt spoření na stáří.

 2. Situace, kde se poplatník stane invalidním ve třetím stupni. Výplata, plnění nebo odepsání v tomto případě nejsou podmíněny určitou dobou trvání produktu, neboť vznik invalidity třetího stupně je nepředvídatelnou skutečností a není úmyslem omezovat daňové výhody poplatníka z důvodu, že v okamžiku vzniku invalidity třetího stupně jeho spoření v rámci daného produktu netrvalo dostatečně dlouhou dobu. Výplata, plnění nebo odepsání při invaliditě poplatníka ve třetím stupni tak nevedou k povinnosti vrátit daňovou podporu, přestože nebyla dodržena podmínka "120 kalendářních měsíců, 60 let věku".
 3. Zánik produktu spoření na stáří. Tento bod pamatuje na případ výplaty, plnění a odepsání, který sice neodpovídá smyslu daňové podpory produktů spoření na stáří, ale je u každého produktu spoření na stáří umožněn. Poplatník má samozřejmě vždy právo produkt ukončit, tedy vypovědět smlouvu, kterou ho zřídil. V takovém případě mu zpravidla vzniká právo na získání naspořených peněžních prostředků a majetku, typicky právo na odbytné v případě penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření a na odkupné v případě soukromého životního pojištění. Zánik produktu spoření na stáří zpravidla způsobí povinnost vrátit daňovou podporu, viz § 15b odst. 4 a 5 ZDP, neboť
Nahrávám...
Nahrávám...