dnes je 26.9.2022

Input:

Rezerva na daň z příjmů

11.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezerva na daň z příjmů

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

  • Část čtvrtá – Způsoby oceňování – zejména § 25 odst. 3 a § 26 odst. 3

  • Část pátá – Inventarizace majetku

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • § 16 – Rezervy

  • § 57 – Postup tvorby a použití rezerv

  • § 58 – Vzájemné zúčtování

 • ČÚS pro podnikatele č. 004 – Rezervy

Popis operace:

Rezerva na daň z příjmů se vykazuje v případě, kdy okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku řádného vyčíslení daně a zaúčtuje se ve výši předpokládané daně.

Souvztažnosti:

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Placení záloh na splatnou daň z příjmů   341   221   
2.   Tvorba rezervy na daň z příjmů   599   459 AÚ   
Po řádném vyčíslení daňové povinnosti:   
1.   Zrušení rezervy na daň z příjmů   459 AÚ   599   
2.   Daň z příjmů – splatná   591   341   

Zálohy na daň z příjmů a rezerva na daň z příjmů

Účetní jednotka uvede v rozvaze rezervu na daň z příjmů ve výši vytvořené rezervy snížené o uhrazené zálohy na daň z příjmů, pokud jsou tyto zálohy nižší než předpokládaná daň. Pokud jsou tyto zálohy vyšší nebo rovny předpokládané dani, účetní jednotka v rozvaze rezervu na daň z příjmů neuvede a rozdíl mezi zaplacenými zálohami na daň z příjmů a vytvořenou rezervou bude vykázán v aktivech v položce Stát – daňové pohledávky.

Detailní rozpis zaplacených záloh a vytvořené rezervy na splatnou daň se zveřejní v příloze účetní závěrky.

Analytické účty:

Je třeba, aby každá rezerva na konkrétní účel měla svůj vlastní analytický účet.

Účetní doklady:

Účetními doklady při tvorbě i čerpání rezervy na daň z příjmů jsou vnitřní účetní doklady.

Nejčastějąí chyby
Nejčastější chyby:

 • Nestanovení jednoznačných pravidel tvorby a čerpání rezerv v interním předpise.

 • Přečerpání rezervy (rezervy nesmí mít aktivní zůstatek čili zůstatek tohoto pasivního účtu nesmí být na straně MD).

 • Není v účetní závěrce snížena rezerva na daň z příjmů o uhrazené zálohy na daň z příjmů v případě, kdy jsou tyto zálohy nižší než předpokládaná daň; a naopak je v účetní závěrce uvedena rezerva na daň z příjmů v případě, kdy uhrazené zálohy na daň jsou vyšší nebo rovny předpokládané dani (tyto zálohy na daň musí být v rozvaze sníženy o rezervu na daň).

 • Neuvedení informací v příloze v účetní závěrce.

Daňové dopady:

Tvorba i čerpání rezervy na daň z příjmů nejsou zohledněny zákonem o daních z příjmů čili jde o daňově neúčinné náklady.

Příklad
Příklad 1:

Společnost se zahraniční majetkovou účastí sestavila na žádost mateřské (zahraniční) společnosti účetní závěrku za běžné účetní období (shodné s kalendářním rokem) již k 20. 1. následujícího roku. Vzhledem k tomu, že ještě neměla sestavené daňové přiznání, vytvořila rezervu na daň v předpokládané výši 1 000 000 Kč.

Jak postupovat v účetnictví a v účetní závěrce, jestliže společnost platila v průběhu účetního období zálohy na splatnou daň z příjmů v celkové výši 800 000 Kč?

V řádném daňovém přiznání byla vyčíslena daň z příjmů ve výši 1 050 000 Kč.

Č.  Účetní případ – běžné účetní období  Kč  MD  DAL  
1.   Placení záloh na splatnou daň z příjmů   800 000   341   221   
Nahrávám...
Nahrávám...