dnes je 26.9.2022

Input:

Rezerva na opravy hmotného majetku

15.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezerva na opravy hmotného majetku

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

  • Část čtvrtá – Způsoby oceňování – § 25 odst. 3 a § 26 odst. 3

  • Část pátá – Inventarizace majetku

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • § 16 – Rezervy

  • § 57 – Postup tvorby a použití rezerv

  • § 58 – Vzájemné zúčtování

 • ČÚS pro podnikatele č. 004 – Rezervy

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • § 24 odst. 2 písm. i) – Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně jsou i rezervy a opravné položky, jejichž způsob tvorby ...

 • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • zejména: § 1, 2, 3, 4, 7, 11 – Rezervy na opravu hmotného majetku

Popis operace:

V současné době upravuje způsob tvorby a výši rezerv, které jsou nákladem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů u poplatníků daní z příjmů, uvedený zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.

Tvorba rezervy na opravy hmotného majetku

Rezerva na opravy hmotného majetku je součástí daňových nákladů pouze za těchto podmínek:

 • doba odpisování tohoto hmotného majetku stanovená zákonem o daních z příjmů je pět a více let a,

  • rezervu vytváří poplatník daně z příjmů, který má k hmotnému majetku právo vlastnické nebo právo hospodaření, nebo

  • je pachtýřem hmotného majetku na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu, přičemž k opravám tohoto majetku je písemně smluvně zavázán, nebo

  • prochází reorganizací nebo oddlužením podle zvláštního právního předpisu a jehož vlastnické právo ke hmotnému majetku, k němuž byla rezerva tvořena, nebylo průběhem insolvenčního řízení ani pravomocným ukončením insolvenčního řízení dotčeno,

 • jde skutečně o opravu, nikoliv o technické zhodnocení (tzn. rekonstrukci či modernizaci),

 • nejde o hmotný majetek:

  • který je určený k likvidaci,

  • u něhož jde o opravy v důsledku škody či jiné nepředvídané nebo nahodilé události,

  • u něhož jde o opravy, které se pravidelně opakují každý rok,

  • k němuž má vlastnické právo poplatník, vůči jehož majetku trvají účinky prohlášení konkurzu podle zvláštního právního předpisu.

Rezervy se nesmějí vytvářet na výdaje (náklady) na pořízení hmotného a nehmotného majetku.

Výše rezervy na opravy hmotného majetku

Tato výše se stanoví podle jednotlivého hmotného majetku určeného k opravě a charakteru této opravy. Výše rezervy ve zdaňovacím období je rovna podílu rozpočtu nákladů na opravu a počtu let, která uplynou od zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy.

Do počtu let rozhodných pro účely výpočtu výše rezervy se zahrnuje rok zahájení tvorby rezervy. Do tohoto počtu let se nezahrnuje předpokládaný rok zahájení opravy.

U movitých věcí může být rezerva na opravu jednotlivého hmotného majetku tvořena ve vztahu k objemu jeho výkonu v technických jednotkách; v takovém případě je výše rezervy ve zdaňovacím období rovna součinu podílu rozpočtu nákladů na opravu na jednotku předpokládaného objemu výkonu a objemu skutečných výkonů za zdaňovací období.

Maximální doba tvorby rezervy podle předchozích odstavců činí u hmotného majetku zatříděného:

Odpisová skupina Maximální tvorba rezervy 
2. odpisová skupina  3 zdaňovací období  
3. odpisová skupina  6 zdaňovací období  
4. odpisová skupina  8 zdaňovací období  
5. a 6. odpisová skupina  10 zdaňovací období  

Rezerva na opravy u jednotlivého hmotného majetku nesmí být tvořena pouze jedno zdaňovací období.

Povinná deponace peněžních prostředků

Ve zdaňovacím období je tvorba rezervy výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud budou peněžní prostředky v plné výši rezervy na jedno zdaňovací období převedeny na samostatný účet v bance se sídlem na území členského státu Evropské unie, který je veden v českých korunách nebo v eurech a je určen výhradně pro ukládání prostředků rezerv tvořených podle zákona o rezervách, a to nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání.

Peněžní prostředky samostatného účtu mohou být čerpány pouze na účely, na které byla rezerva vytvořena.

Nebudou-li peněžní prostředky v plné výši rezervy připadající na jedno zdaňovací období převedeny na samostatný účet nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání, rezerva se zruší ve zdaňovacím období, za které se toto daňové přiznání podává.

Změna výše rezervy

Jestliže v průběhu tvorby rezervy dojde ke skutečnosti, která je důvodem ke změně výše rezervy, potom se musí provést úprava její výše počínaje zdaňovacím obdobím, v němž tato skutečnost byla zjištěna.

Čerpání rezervy na opravy hmotného majetku

Nebude-li oprava zahájena nejpozději ve zdaňovacím období následujícím po zdaňovacím období, ve kterém se při výpočtu výše rezervy předpokládalo zahájení opravy, zruší se rezerva ve prospěch nákladů tohoto následujícího zdaňovacího období.

Rezerva nebo její zůstatek se zruší ve prospěch nákladů i tehdy, jestliže nebyla vyčerpána nejpozději ve zdaňovacím období, které následuje po zdaňovacím období, ve kterém byla oprava zahájena.

Za zahájení opravy se považuje termín, ve kterém se fyzicky začnou provádět práce přímo na věci, která je předmětem opravy; provádí-li se oprava mimo provozovnu poplatníka jinou osobou, rozumí se zahájení opravy převzetí věci do opravy touto osobou. Toto ustanovení se nevztahuje na poplatníky, kteří doloží, že k překročení těchto lhůt došlo zásahem orgánu státní správy nebo orgánů samosprávy. V takovém případě se lhůty prodlužují o dvě zdaňovací období.

Skutečnost odůvodňující změnu výše rezervy musí být provedena úpravou její výše počínaje zdaňovacím obdobím, v němž tato skutečnost bude zjištěna.

Poznámka:

Aby si mohla účetní jednotka uplatnit rezervu na opravu hmotného majetku, musí být podle ustanovení § 3 odst. 3 ZoR zaúčtována podle zákona o účetnictví. Účetní otázkou zůstává, zda tato rezerva splňuje definici rezerv podle zákona o účetnictví, tj. především tu část spočívající v tom, že rezervy musí mít příčinu vzniku v aktuálním účetním období, tzv. "současná povinnost účetní jednotky".

Souvztažnosti:

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Tvorba zákonné rezervy
(v jednotlivých zdaňovacích obdobích)   
552   451 AÚ   
2.   Vznik závazku, na nějž byla rezerva tvořena
(faktura za provedenou opravu)   
511   321   
3.   Rozpuštění (čerpání) rezervy   451 AÚ   552   

Analytické účty:

Vždy je nutné vést analytické účty podle jednotlivých rezerv. Jednotlivé rezervy podléhají inventarizaci, kdy se posuzuje jejich výše a odůvodněnost. Vhodné je vedení analytického účtu oprav (vazba na příslušnou rezervu na opravu hmotného majetku).

Účetní doklady:

Tvorba rezervy: vnitřní účetní doklady doložené rozpočtem na konkrétní opravu.

Čerpání rezervy: faktury (daňové doklady) za opravy, vnitřní účetní doklady.

Nejčastějąí chyby
Nejčastější chyby:

 • Nestanovení jednoznačných pravidel tvorby a čerpání rezerv v interním předpise.

 • Nerespektování pravidel stanovených zákonem o rezervách (v případě zákonné rezervy).

 • Nedoložení tvorby rezervy konkrétním rozpočtem.

 • Při čerpání rezervy na opravu hmotného majetku se někdy v praxi ne zcela správně účtují faktury za opravy jako přímé čerpání rezervy, tj. na vrub (MD) účtu rezerv; správné je zaúčtování na vrub (MD) nákladů a teprve následné čerpání z účtu (MD) rezerv ve prospěch (Dal) nákladů, na jejichž vrub byla rezerva tvořena. České účetní předpisy přímé čerpání neupravují.

 • Rezervy nesmí

Nahrávám...
Nahrávám...