dnes je 26.1.2022

Input:

Výpočet čisté mzdy zaměstnance

28.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.2.1 Výpočet čisté mzdy zaměstnance

Ing. Růžena Klímová

Příklad

Příklad 1

Společnost Alfa, s. r. o., zaměstnala od 1. 8. na pracovní poměr závozníka s měsíční základní mzdou 18 520 Kč. Zaměstnanec učinil Prohlášení poplatníka a uplatňuje pouze základní slevu. Do práce chodil celý měsíc srpen.

Hrubá mzda za srpen  18 520 Kč  

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem

Vyměřovací základ zdravotního pojištění  18 520 Kč  
Zdravotní pojištění zaměstnance činí jednu třetinu ze 13,5 %  18 520 × 13,5 % = 2 500,20 Kč,
po zaokrouhlení 2 501 Kč 
2 501 : 3 = 833,67 Kč, po zaokr. 834 Kč 
 

Pojistné na sociální pojištění hrazené zaměstnancem

Vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění  18 520 Kč  
Sociální pojištění zaměstnance je 6,5 %  18 520 × 6,5 % = 1 203,80 Kč,
po zaokrouhlení 1 204 Kč 
 

Odvody za zaměstnavatele

Pro správné vyplnění přehledů o vyměřovacích základech pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení musíme ještě vypočítat odvod za zaměstnavatele.

Zdravotní pojištění za zaměstnavatele činí dvě třetiny ze 13,5 %  18 520 × 13,5 % = 2 500,20 Kč,
po zaokrouhlení 2 501 Kč 
2 501 – 834 = 1 667 Kč 
 
Sociální pojištění za zaměstnavatele činí 24,8 % z vyměřovacího základu 18 520 x 24,8 % = 4 592,96 Kč, po zaokrouhlení 4 593 Kč 

Při více zaměstnancích se postupuje tak, že se spočítá 24,8 % ze součtu vyměřovacích základů všech zaměstnanců účastných nemocenského pojištění a výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Záloha na daň z příjmů

Daňový základ  18 520 Kč  
Daňový základ zaokrouhlený na celé 100 Kč nahoru  18 600 Kč  
Záloha na daň ve výši 15 %  18 600 × 15 % = 2 790 Kč  
Výše zálohy po uplatnění slev na dani  2 790 – 2 320 = 470 Kč  

Čistá mzda

Čistá mzda   18 520 – 834 – 1 204 – 470 = 16 012 Kč  

Odvody institucím

Po výpočtu musíme ještě vyplnit příslušné přehledy o vyměřovacích základech pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení odvedeme nejpozději do 20. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, jehož se mzda týká. Současně musíme odvést zálohu na daň z příjmu finančnímu úřadu ve lhůtě do 20. kalendářního dne měsíce po měsíci, v němž vznikla povinnost srážet daň.

Zdravotní pojišťovně odvedeme  834 + 1 667 = 2 501 Kč  
Správě sociálního zabezpečení odvedeme  1 204 + 4 593 = 5 797 Kč  
Příslušnému finančnímu úřadu odvedeme na zálohové dani z příjmu ze závislé činnosti  470 Kč  
Příklad

Příklad 2 – daňové zvýhodnění na 2 děti

Společnost Alfa, s. r. o., zaměstnala od 1. 7. na pracovní poměr programátora s měsíční mzdou 63 000 Kč. Uvedená osoba učinila Prohlášení a uplatňuje základní slevu a daňové zvýhodnění na dvě nezletilé děti. Současně zaměstnanec doložil, že manželka u svého zaměstnavatele daňové zvýhodnění na děti neuplatňuje. Zaměstnanec do práce chodil celý měsíc červenec. Zaměstnavatel uplatňuje nekrácenou měsíční mzdu, připadne-li svátek na obvyklý pracovní den zaměstnance. Tato skutečnost je zakotvena ve vnitřním předpisu zaměstnavatele.

Hrubá mzda za červenec 63 000 Kč  
Vyměřovací základ zdravotního pojištění  63 000 Kč  
Zdravotní pojištění zaměstnance činí jednu třetinu ze 13,5 %  63 000 × 13,5 % = 8 505 Kč 
8 505 : 3 = 2 835 Kč  
Vyměřovací základ sociálního pojištění  63 000 Kč  
Sociální pojištění zaměstnance je 6,5 %  63 000 × 6,5 % = 4 095 Kč  

Odvody za zaměstnavatele

Zdravotní pojištění za zaměstnavatele činí dvě třetiny ze 13,5 %  63 000× 13,5 % = 8 505 Kč 
8 505 – 2 835 = 5 670 Kč 
 
Sociální pojištění za zaměstnavatele činí 24,8 % z VZ   63 000 × 24,8 % = 15 624 Kč  

Záloha na daň z příjmů

Daňový základ  63 000 Kč  
Daňový základ zaokrouhlený na celé 100 Kč nahoru  63 000 Kč  
Záloha daně ve výši 15 %   63 000 x 15 % = 9 450 Kč  
Základní sleva 2 320 Kč  
Daňové zvýhodnění na dvě děti (1 267 + 1 617)*) 2 884 Kč  
Záloha na daň snížená o slevy na dani a daňové zvýhodnění  9 450 – 2 320 – 2 884 = 4 246 Kč  

*) Dnem 28. 7. 2021 došlo ke zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé dítě a třetí a další děti (viz Daňové zvýhodnění). Zvýšené částky se sice použijí již pro zdaňovací období roku 2021, avšak pouze v rámci ročního zúčtování či daňového přiznání. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021 se použijí částky platné před touto novelou (tedy 1 617 Kč za druhé dítě a 2 017 Kč za třetí dítě a další děti). V roce 2022 bude činit měsíční výše daňového zvýhodnění 1 267 + 1 860 = 3 127 Kč.

Čistá mzda

Čistá mzda 63 000 – 2 835 – 4 095 – 4 246 = 51 824 Kč  

Odvody institucím

Zdravotní pojišťovně odvedeme  2 835 + 5 670 = 8 505 Kč  
Správě sociálního zabezpečení odvedeme  4 095 + 15 624 = 19 719 Kč   
Finančnímu úřadu odvedeme na zálohové dani ze závislé činnosti  4 246 Kč   
Příklad

Příklad 3 – čerpání dovolené, svátek

Společník s. r. o., jejíž předmětem činnosti je stavební činnost, má uzavřenou pracovní smlouvu na funkci hlavního účetního se sjednanou měsíční mzdou ve výši 55 000 Kč s týdenní pracovní dobou v rozsahu 40 hodin. V daném měsíci ještě obdrží mimořádnou odměnu za výkon práce v pracovním poměru ve výši 8 000 Kč. Za výkon funkce jednatele nepobírá žádnou odměnu. Učinil daňové prohlášení a v něm neuvedl žádné děti. V měsíci červenci 2021, kdy státní svátky připadly na jeho obvyklé pracovní dny zaměstnance, čerpal dovolenou od 5. 7. do 9. 7. 2021, tj. 5 pracovních dnů, tj. 40 hodin. Ve dnech, kdy svátek připadne na jeho obvyklý pracovní den, zaměstnavatel poskytne poměrnou část měsíční mzdy připadající na tento den, protože zaměstnavatel uplatňuje nekrácenou měsíční mzdu.

Jeho průměrný hodinový výdělek k 1. 7. činí 320,55 Kč. V červenci je plánovaný fond pracovní doby zaměstnance (harmonogram směn) 20 + 2 = 22 dnů po 8 hodinách, celkem tedy 176 hodin. Jaká bude čistá mzda?

Mimořádná odměna 8 000 Kč  
Poměrná část měsíční mzdy 55 000 : 176 x 152 = 47 500 Kč 

kde:

  • 176 je fond pracovní doby v hodinách za květen (harmonogram směn zaměstnance),

  • 152 je počet odpracovaných hodin včetně dvou svátků (5. 7. a 6. 7.), za které zaměstnanci náleží poměrná část měsíční mzdy (176 – 24).

Náhrada mzdy za dovolenou 3 x 320,55 x 8 = 7 693,20 Kč 

kde:

  • 3 je počet dnů dovolené, tj. 24 hodin,

  • 320,55 Kč je průměrný hodinový výdělek k 1. 7.,

  • 8 je délka směny zaměstnance.

Celkem hrubá mzda 47 500 + 7 693,20 + 8 000 = 63 193,20, zaokr. 63 194 Kč  
Pojistné na ZP zaplacené zaměstnancem 63 194 x 13,5 % = 8 531,19 Kč, zaokr. 8 532 Kč,
8 532 : 3 = 2 844 Kč 
 
Pojistné na ZP zaplacené zaměstnavatelem 8 532 – 2 844 = 5 688 Kč  
Pojistné na SZ zaplacené zaměstnancem 63 194 x 6,5 % = 4 107,61 Kč, zaokr. 4 108 Kč  
Pojistné na SZ zaplacené zaměstnavatelem  63 194 x 24,8 % = 15 672,11 Kč, zaokr. 15 673 Kč 
Základ daně  63 194 Kč 
Zaokrouhlení na 100 Kč nahoru 63 200 Kč 
Záloha daně před slevou ve výši 15 % 9 480 Kč 
Základní sleva 2 320 Kč 
Záloha daně po slevě 7 160 Kč 
Čistá mzda 63 194 – 2 844 – 4 108 – 7 160 = 49 082 Kč 
Příklad

Příklad 4 – práce přesčas v sobotu a neděli, daňový bonus

Zaměstnanec má měsíční mzdu 34 000 Kč a v měsíci odpracuje 16 hodin práce přesčas, které odpracuje v sobotu a neděli. Za práci přesčas bude čerpat náhradní volno. Se zaměstnavatelem má uzavřenou dohodu o poskytování náhradního volna za práci přesčas. Má dvě nezaopatřené děti, které uplatňuje v rámci daňového prohlášení. Doložil potvrzení od zaměstnavatele manželky, že je neuplatňuje. Dále doložil rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu prvního stupně. Pracovní doba je stanovena v rozsahu 37,5 hodiny týdně a je rozvrhována rovnoměrně. V daném měsíci, kdy má harmonogramem směn odpracovat v rozsahu 165 hod., neodpracoval 4 hodiny v důsledku návštěvy u lékaře. Průměrný hodinový výdělek používaný pro pracovněprávní účely činí v daném čtvrtletí 196,22 Kč. Spočítejte jeho čistou mzdu.

Harmonogram směn v hodinách 22 x 7,5 = 165 hod.  
Počet odpracovaných hodin snížených o dobu návštěvy u lékaře 165 – 4 = 161 hod.  
Mzda za odprac. dobu 34 000 : 165 x 161 = 33 175,76, zaokr. 33 176 

Za práci přesčas čerpá náhradní volno a dochází tak ke kompenzaci výkonu práce a pracovního volna. Protože však práci přesčas vykonával v sobotu a neděli, náleží mu příplatek alespoň ve výši: 16 x 196,22 x 10 % = 313,95 Kč, po zaokrouhlení 314 Kč.

Náhrada mzdy v době překážky v práci na straně zaměstnance v rozsahu 4 hodin: 
4 x 196,22 = 784,88, zaokr. 785 Kč.

Celkem hrubá mzda 33 176 + 314 + 785 = 34 275 Kč  
Pojistné na ZP zaplacené zaměstnancem 34 275 x 13,5% = 4 627,13, zaokr. 4 628 Kč,
4 628 : 3 = 1 542,67 Kč, zaokr. 1 543 Kč
 
Pojistné na ZP zaplacené zaměstnavatelem 4 628 – 1 543 = 3 085 Kč  
Pojistné na SZ zaplacené zaměstnancem 34 275 x 6,5 % = 2 227,88 Kč, zaokr. 2 228 Kč  
Nahrávám...
Nahrávám...