dnes je 26.9.2022

Input:

Zůstatková cena

16.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zůstatková cena

Ing. Jan Ambrož. Ing. Daniela Lampová

Výše zůstatkové ceny vyjadřuje ocenění konkrétního aktiva, skutečnou hodnotu dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku podle účetních pravidel. V tomto článku se věnujeme základním rozdílům mezi touto účetní zůstatkovou cenou ("ÚZC") a daňovou zůstatkovou cenou ("DZC"), která je velmi významná pro daň z příjmů.

Právní úprava

Právní úprava

Účetní předpisy, zákon o účetnictví, Vyhláška (dále "PVZÚ") nebo České účetní standardy, nemusí v principu ÚZC definovat, neboť je logicky odrazem správně nastavené úrovně oprávek – odpisů. Jejich metodika vychází například z § 56 PVZÚ a Českého účetního standardu č. 013, který také obsahuje účtování zůstatkové ceny. Hlavním kritériem je však způsob oceňování v účetnictví, například v návaznosti na § 26 odst. 3 ZoÚ, neboť odpisy majetku vyjadřují trvalé snížení jeho hodnoty a tím i výši účetní zůstatkové ceny.

Pro účely daně z příjmů je naopak nezbytná přesná definice daňové zůstatkové ceny, která je uvedena v § 29 odst. 2 ZDP. Jedná se o rozdíl mezi vstupní cenou hmotného majetku a celkovou výší daňových odpisů ("DO") podle § 26 a násl. ZDP.

Rada
Doplňme si, že pro nehmotný majetek není v ZDP daňová zůstatková cena popsána, ale v kontextu ustanovení § 32a odst. 7 ZDPje zřejmá její hodnota.

Pozor!
V zákoně o daních z příjmů se věnuje problematice daňové zůstatkové ceny velké množství paragrafů – zejména § 24 ZDP (zejména § 24 odst. 2 písm. b) ZDP) a § 25 řešící její daňovou účinnost, což je v praxi nejčastější problém k řešení. Proto se této oblasti budeme v článku nejvíce věnovat.

Rada
Nezapomeňme ale na řadu jiných souvislostí. Jako příklad lze uvést § 20 odst. 8 ZDP, kdy u darů odpisovaného majetku uznáváme jako odčitatelnou položku samozřejmě "jen" daňovou zůstatkovou cenu.

Účetní a daňová ZC

Je logické, že účetní a daňové předpisy uplatňují diametrálně odlišný výše uvedený pohled na obsahovou náplň pojmu "zůstatková cena".

Účetní zůstatková cena dlouhodobého majetku se vypočítá jako rozdíl mezi pořizovací cenou a oprávkami (ÚZC = PC – oprávky). Při úplném odepsání je zůstatková cena rovna nule.

Daňová zůstatková cena vyjadřuje rozdíl mezi vstupní cenou hmotného majetku (nebo nehmotného majetku) a celkovou výší odpisů stanovených ZDP (DZC = VC – DO).

Pozor!
Proto také vznikají rozdíly mezi ÚZC a DZC, které zkoumáme pro:

  • daňové účely, základ daně z příjmů (viz část Vyřazení majetku), a

  • je titulem pro výpočty odložené daně.

Rada
Z pojetí zákona o daních z příjmů následně vyplývá, že nemůže vzniknout rozdíl mezi účetní zůstatkovou cenou drobného majetku a její daňovou zůstatkovou cenou, neboť ta neexistuje.

Výše DO a DZC

Daňové odpisy lze uplatňovat maximálně do výše vstupní ceny majetku, který je využíván k zajišťování zdanitelných příjmů.

Pozor!
Musíme být obezřetní, pokud testujeme hodnotu daňové zůstatkové ceny s přihlédnutím k daňovým odpisům. Ne vždy stačí jen prosté odečtení (ne)uplatněných daňových odpisů, neboť je v několika případech zakázána možná optimalizace výše DZC.

Zákon o daních z příjmů v těchto situacích požaduje odečtení jasné hodnoty daňových odpisů, typickým příkladem jsou tzv. paušální výdaje u fyzických osob nebo při modelu přerušení odpisování.

Rada
Pro poplatníky-fyzické osoby platí, pokud uplatňují tzv. paušální výdaje, je v paušálu obsažen i daňový odpis v roční výši.

Příklad
Pan Bílý v roce 2012 pořídil pro své podnikání osobní počítač ve vstupní ceně 60 000 Kč a zařadil ho do obchodního majetku. V letech 2012 a 2013 uplatnil skutečné výdaje a odpisoval počítač zrychleně. V roce 2014 uplatnil výdaje procentem z dosažených příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP, odpisy za tento rok vedl pouze evidenčně. V roce 2015 je daňová zůstatková cena již nulová, i když odpis v roce předchozím nebyl přímo uplatněn.

Poměrná část odpisů

Jestliže poplatník do výdajů na zajištění zdanitelných příjmů zahrnul pouze poměrnou část odpisů, vychází daňová zůstatková cena z ustanovení ZDP.

Příklad
Pan Nový si do obchodního majetku pořídil v roce 2013 osobní automobil za 350 000 Kč. Uplatňuje rovnoměrné odpisy, ale automobil využívá z 20 % pro soukromé účely. V květnu 2015 automobil prodal:

Rok  Roční odpis  Zůstatková cena  Daňový odpis (80 %)  
2013 38 500 Kč  311 500 Kč  30 800 Kč  
2014 77 875 Kč  233 625 Kč  62 300 Kč  

Je zřejmé, že daňová zůstatková cena ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 ZDP představuje k 31. 12. 2014 částku 233 625 Kč.

Pozor!
Otázkou je, zda částka neuznaných odpisů – v našem případě 23 275 Kč – je nenávratně ztracena.

Pan Nový osobní automobil v roce 2015 prodal, v tomto roce již používal osobní automobil jen pro podnikání a v souladu se ZDP uplatnil poloviční roční daňový odpis:

Rok  Roční odpis  Zůstatková cena  Daňový odpis  
2015 38 938 Kč  194 687 Kč  38 938 Kč  

Pro daňové účely uznáme daňovou zůstatkovou cenu, kterou je bezpochyby částka 194 687 Kč.

Rada
V souladu s ustanovením § 23 odst. 4 písm. e) ZDP nezdaníme část výnosů – nezahrneme do základu daně částku odpovídající nedaňovým výdajům z předchozích zdaňovacích období, ale jen do výše příjmů (výnosů). Pokud by byl osobní automobil odprodán za částku 218 000 Kč, je možné dříve neuznanou výši 23 275 Kč dodatečně "uplatnit".

Pozor!
Zdůrazňujeme, že poplatník nemůže optimalizovat daňové odpisy (zvyšovat daňovou zůstatkovou cenu) ani uplatněním nižších sazeb u rovnoměrných odpisů, pokud uplatňuje paušální výdaje nebo krátí odpisy poměrnou částí, přeruší odpisování, jak vyplývá z ustanovení § 31 odst. 7 ZDP.

Účetní ZC

Účetní odpisy si stanovuje účetní jednotka sama svou vnitřní směrnicí Odpisový plán podle míry opotřebování tak, aby co nejvěrněji vyjadřovaly skutečný průběh reprodukce jednotlivých druhů dlouhodobého majetku. Účetní zůstatková cena je zobrazena v rozvaze při účetní závěrce nebo o ní účtujeme při vyřazování tohoto dlouhodobého majetku, čímž zpravidla ovlivňuje výsledek hospodaření (viz dále) a vede k úpravám základu daně.

Rada
Stále více se u auditovaných účetních jednotek prosazuje přesnější ocenění a majetek není odpisován "do nuly", ale ponechává se tzv. zbytková hodnota (viz § 56 PVZÚ). Obdobně je nutné pečlivě zjistit hodnotu účetní zůstatkové ceny u varianty komponentního odpisování.

Výše ÚZC a DHM

Někdy je hodnota ÚZC testována k DZC v případech, kdy dojde k rozdílu v pojetí dlouhodobého hmotného majetku ("DHM") a hmotného majetku.

Rada
Podle účetních předpisů je na rozhodnutí vedení účetní jednotky, jak si stanoví hranici pro zařazení vybraných složek aktiv do kategorie dlouhodobý majetek. Může být stanoven limit jiný, než který má ZDP.

Příklad
Účetní jednotka Alfa si stanovila v roce 2014 hranici pro zařazení do DHM ve výši 80 000 Kč. Proto také notebook pořízený za 60 000 Kč byl zařazen do zásob, vydán do spotřeby a zúčtován do nákladů. Notebook musí být pro daňové účely veden jako hmotný majetek. Bude-li tento notebook prodán v roce 2015, bude nutné postupovat v těchto krocích:

  1. za rok 2014 :
    • zvýšíme základ daně o hodnotu 60 000 Kč (neuznané účetní náklady),

    • snížíme základ daně o částku 18 000 Kč (rovnoměrný daňový odpis se zvýšením odpisu v prvním roce o 10 %).

  2. v roce 2015:
    • snížíme základ daně o daňové odpisy a zůstatkovou cenu, tj. celkem o částku 42 000 Kč.

Vyřazování majetku

Jak je uvedeno výše, problém se správnou identifikací rozdílů zůstatkových cen (a tím i určení základu daně) je třeba vyřešit při zúčtování zůstatkové ceny.

Účtování ZC

Zůstatková cena DHM se v účetnictví zachytí následujícím způsobem:

Způsob úbytku majetku  Zúčtování na vrub účtu  
Prodej  541 – Zůstatková cena prodaného DHM a DNM  
Darování, bezúplatný převod  543 – Dary  
Zmařená investice  548 – Ostatní provozní náklady  
Manko, škoda  549 – Manka a škody  
Likvidace z důvodu nepotřebnosti  551 – Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  
Prodej podniku nebo jeho části  58x – Mimořádné náklady  
Nepeněžitý vklad  36x – Závazky ke společníkům  
Přeřazení do osobního užívání  491 – Účet individuálního podnikatele  

Opravy v účetnictví

Pro případ zjištění zásadních oprav minulých let (třeba nezaúčtované zůstatkové ceny) lze ve vyjmenovaných případech použít rozvahové účtování a účet 42x – Jiný výsledek hospodaření minulých let.

Nahrávám...
Nahrávám...