dnes je 25.6.2024

Input:

2/2016 F.z., Pokyn GFŘ-D-23: o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

2/2016 F.z., Pokyn GFŘ-D-23: o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů
Pokyn č. GFŘ-D-23
o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů
 
Č.j.: 147958/15/7700-10124-011654
Tímto pokynem je určeno, na kterých územních pracovištích finančních úřadů je umístěn spis daňových subjektů a účastníků řízení, resp. zda je umístěn v sídle finančních úřadů, a jsou stanoveny zkratky orgánů Finanční správy České republiky (dále jen „orgány finanční správy”)1) . Spisem se pro účely tohoto pokynu rozumí spis nebo jeho příslušná část.

  
Čl. I
Finanční úřady a jejich územní pracoviště
1.  Názvy finančních úřadů jsou vymezeny v § 8 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 456/2011 Sb.”). Územní pracoviště těchto finančních úřadů jsou jejich vnitřními organizačními jednotkami / útvary; místně příslušným správcem daně, resp. správním orgánem je tedy finanční úřad vykonávající působnost na území vyššího územního samosprávného celku2) , nikoli územní pracoviště. Územní pracoviště finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, jsou stanovena vyhláškou č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Územní pracoviště finančních úřadů, která se nacházejí v jejich sídlech, jsou stanovena Organizačním řádem Finanční správy České republiky.
2.  Zavádí se zkratky pro názvy jednotlivých finančních úřadů a jejich územních pracovišť, které mohou být použity zejména na doručenkách3) či písemných dokladech stvrzujících, že písemnost byla doručena nebo že poštovní zásilka obsahující písemnost byla dodána4) . Tyto zkratky5) jsou uvedeny v tabulce v příloze k tomuto pokynu a je jimi označen správce daně, resp. správní orgán, který písemnost doručuje. Zkratky se nepoužijí pro označení správce daně6) , resp. správního orgánu7) v rozhodnutích a jiných písemnostech vydávaných při správě daní, resp. ve správním řízení.

  
Čl. II
Základní pravidla pro umístění spisů
1.  Dle § 13 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. příslušný orgán finanční správy (tj. též finanční úřad) na požádání bezodkladně informuje daňový subjekt, na jakém místě je umístěn spis. Oprávnění daňového subjektu nahlížet do spisu lze vykonávat pouze v místě, kde je umístěn spis - tj. buď v sídle příslušného orgánu finanční správy, anebo na jeho územním pracovišti, a to podle toho, kde je spis umístěn (§ 13 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb.). Tímto se stanovují základní pravidla pro umístění spisů na finančních úřadech a jejich územních pracovištích. Pravidla stanovená tímto pokynem se nevztahují na Specializovaný finanční úřad.
2.  Spravujícím územním pracovištěm8) se pro účely tohoto pokynu rozumí územní pracoviště finančního úřadu, na kterém je umístěn spis.
3.  Jednotlivé spisy se na spravující územní pracoviště umísťují podle tzv. obvodů působnosti těchto územních pracovišť, které jsou stanoveny v příloze k tomuto pokynu. Tyto obvody působnosti se stanoví pouze pro účely umístění
Nahrávám...
Nahrávám...